Vision

Vision

”En levande och vacker plats för alla människor!”

 

Vision

Stora Brunnsvik ska vara en levande och vacker plats med många olika verksamheter och boendeformer. Miljön ska vara attraktiv, trygg, tillgänglig och ha mervärden som gör Stora Brunnsvik unikt.

I maj 2015 tillsattes en projektgrupp som fick i uppdrag att arbeta fram en långsiktig utvecklingsplan för Brunnsvik. Gruppen har fokuserat på att utvärdera Brunnsvik som plats, tagit fram en framtidsanalys samt anlitat tre arkitektbyråer som utefter kriterierna; genomförbarhet, estetisk kvalitet/arkitektur och grönytor/hållbarhet gett sina idéer till ett framtida Brunnsvik. Planen baserar sig på de ägardirektiv som bolaget måste förhålla sig till. Projektgruppen har kommit fram till följande:

 

Platsen Brunnsvik

Brunnsvik har möjlighet att bli en attraktiv plats för bostäder, arbetsplatser och olika serviceanläggningar samt en destination för en mångfald av människor. Det är viktigt att Brunnsvik blir en attraktiv, levande plats där människor vistas dygnet runt och där de känner sig hemma, trygga och välkomna. Brunnsvik ska innehålla olika verksamheter och bostäder samt inbjuda till en öppenhet – ”en plats för alla”.

 

Verksamheter

Det nya, framtida Brunnsvik behöver en differentiering av verksamheter, ägare och användare. På så sett blir Brunnsvik hållbart på sikt, öppet och förbundet med omvärlden som en tätort i kommunen. En blandning av verksamheter ger trygghet för att bygga ett samhälle som inte är beroende av en verksamhets konjunkturkänslighet.

 

Bostäder

För att få en levande plats dygnet runt är bostäder på området mycket viktigt. Byggnaderna som idag finns på området kan blir utgångspunkt för att skapa olika former av boende och verksamheter. Noggranna analyser av byggnadernas egenskaper matchas mot de behov som finns i kommunen och hos externa intressenter. Exempelvis kan vissa hus göras om till lägenheter, andra kan fungera bättre som övernattningslägenheter eller annat korttidsboende. Vissa byggnader kan fungera som storkök och gemensamhetslokaler för olika former av kollektivboenden för familjer som gärna vill dela vissa hushållssysslor. Andra delar skulle kunna bli andelslägenheter. Förutsättningarna på platsen skapar möjligheter för unika boendemöjligheter.

I ett senare skede kan även nybyggnation vara möjligt. Ludvika kommun pekar ut förtätning med flerbostadshus i tätorten och småhus i attraktiva, vattennära lägen som huvudspår i kommunens bostadsutveckling. Brunnsvik har här unika egenskaper. Här finns närheten till vattnet och topografin innebär att det är fullt möjligt att bygga bostäder i attraktivt läge på båda sidor av riksvägen.

 

 

 

fonster

Miljö

Ett öppet Brunnsvik innebär att fler kan få tillgång till platsen. Till skillnad från många liknande anläggningar har Brunnsvik ett unikt läge som ligger precis vid riksväg 66. Många, även långväga, känner väl till platsen. Brunnsvik ligger vid cykelstråket som går runt Väsman, ett väl etablerat rekreationsstråk. Små, men tydliga, medel krävs för att tydliggöra öppenheten och välkomnandet till Brunnsvik. Med entréer mot vägen och en lugnare sida mot gården möjliggör det både snabba stopp och längre vistelser. Från cykelvägen längs Väsman ska det vara möjligt att ta sig upp genom Brunnsvik.

Brunnsvik har redan idag kvaliteter och hög potential att bli en vacker och attraktiv plats. I ett tidigt skede bör arbetet med den fysiska miljön starta – det ska vara snyggt, rent och människor ska känna sig trygga och välkomna.